• dette er i praksis det same som datacat-definen gjer for deg. greia er altså at datacat_collector modifiserer valfri ressurs, oppgitt i target_resource, der evalueringa av template_body vert satt inn som verdi for parameteren namngitt med target_field. for at det skal fungere, må ein også leggje inn before (ikkje intuitivt, men sånn er det).

    du kan altså modifisere andre ressursar som er reine Puppet-typar om du vil, men det verkar som det er vanskeleg å få til med defines.

0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment