Commit 914c3557 authored by Jens X Augustsson's avatar Jens X Augustsson
Browse files

Removed unused files and added .gitignore

parent e08d1b7a
# only used outside openshift
mongo.host=localhost
#AT
#mongo.host=130.28.11.31
# only used outside openshift
mongo.port=27017
mongo.gss.db=gss
# Disable if not using credentials to login to mongo db
#mongo.admin.user=gssadmin
#mongo.admin.password=12345678
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
{
"name": "BB Förlossning 2015",
"grouping": "BB Förlossning",
"period": "2015",
"previousMeasurement": {
"name": "BB Förlossning 2011",
"grouping": "BB Förlossning",
"period": "2011"
},
"method": "Digital",
"contract": "Del 2",
"process": "Behovs- och målgruppsanpassad",
"implementor": "cmaresearch",
"timeline": [
{
"startDate": "2015-10-01",
"endDate": "2015-10-15",
"name": "Kontaktpersoner färdigställer mätningunderlag",
"roles": [
"admin",
"kontaktperson"
]
},
{
"startDate": "2015-10-16",
"name": "Enkätleverantör hämtar mätunderlag",
"roles": [
"admin",
"kontaktperson",
"enkätleverantör"
]
},
{
"startDate": "2015-10-16",
"endDate": "2015-11-15",
"name": "Aktuella vårdkontakter genomförs",
"roles": [
"admin",
"kontaktperson",
"enkätleverantör"
]
},
{
"startDate": "2015-10-16",
"endDate": "2015-12-15",
"name": "Enkät genomförs",
"roles": [
"admin",
"kontaktperson",
"enkätleverantör"
]
},
{
"startDate": "2016-01-01",
"endDate": "2016-02-28",
"name": "Slutleverans av enkätsvar till Stödstrukturen",
"roles": [
"admin",
"enkätleverantör"
]
}
],
"selectionCriterias": [
{
"name": "BB Förlossning",
"api": "bb",
"volume": {
"unlimited": true
},
"include": "Mammor från 16 år utskrivna till hemmet med levande barn",
"exclude": "Hembesök, BVC & MVC/BMM-besök",
"comment": "",
"versions": [
{
"name": "Alla",
"comment": "Gällande mottagare barn: Mamman är patienten, inga barn ingår i mätningen",
"questionnaires": [
"BB Förlossning v2.0"
]
}
]
}
],
"suborderSpecific": [
{
"api": "signedBy",
"name": "Vilken signatur skall finnas i följebrev?",
"description": "Namn och titel på personen som skall signera följebrevet till alla enkäter inom region/landsting. Namn och titel anges i formen 'Förnamn Efternamn, Titel'"
}
],
"organisationSpecific": [
{
"api": "managerEmails",
"name": "Lista med epost för aktuella verksamhetschefer",
"multiple": true,
"description": "De tillagda epost-adresserna gällande denna verksamhet kommer att vidarebefodras till enkätleverantören och få tillgång till resultat"
}
],
"organisationInvitation": [
{
"api": "softName",
"name": "Enhetsnamn",
"description": "Fullständigt enhetsnamn. Exempelvis 'Vårdcentralen i LillaStaden'. Tänk på att använda det namn som respondenten känner till, t.ex. namnet som används i kallelser/kontakter med patient."
}
],
"organisationMetadata": [
{
"api": "producer",
"name": "Producent",
"description": "T.ex.'Landstingsdriven', eller det företag som producerar vården. T.ex.'Privata Vårdföretaget AB'"
},
{
"api": "doneEdit",
"name": "Klar",
"description": "Indikerar om editering av aktuell enhet är klar eller inte."
}
]
}
\ No newline at end of file
{
"name": "BVC 2015",
"grouping": "BVC",
"period": "2015",
"previousMeasurement": {
"name": "BVC 2013",
"grouping": "BVC",
"period": "2013"
},
"method": "Postal och digital",
"contract": "Del 1",
"process": "Behovs- och målgruppsanpassad",
"implementor": "icquality",
"timeline": [
{
"endDate": "2015-10-16",
"name": "Avrop till IC Quality"
},
{
"endDate": "2015-10-16",
"name": "Signatur, namn, titel i följebrev till IC Quality"
},
{
"startDate": "2015-10-01",
"endDate": "2015-10-23",
"name": "Sammanställning av mätningsunderlag"
},
{
"startDate": "2015-10-01",
"endDate": "2015-10-31",
"name": "Aktuella vårdkontakter genomförs"
},
{
"endDate": "2015-11-13",
"name": "Uppladdning av vårdkontakter"
},
{
"endDate": "2016-02-01",
"name": "Resultat tillgängligt i Visualiseringsverktyg"
}
],
"selectionCriterias": [
{
"api": "maxAmount",
"name": "BVC",
"include": "Samtliga besök som registrerats på uppdragstyp för BVC",
"exclude": "",
"versions": [
{
"name": "Alla",
"questionnaires": [
"BVC v2.0"
],
"comment": "Enkäten riktas endast till vårdnadshavare"
}
]
}
],
"suborderSpecific": [
{
"api": "signedBy",
"name": "Vilken signatur skall finnas i följebrev?",
"description": "Namn och titel på personen som skall signera följebrevet till alla enkäter inom region/landsting. Namn och titel anges i formen 'Förnamn Efternamn, Titel'"
}
],
"organisationSpecific": [
{
"api": "managerEmails",
"name": "Lista med epost för aktuella verksamhetschefer",
"multiple": true,
"description": "De tillagda epost-adresserna gällande denna verksamhet kommer att vidarebefodras till enkätleverantören och få tillgång till resultat"
}
],
"organisationInvitation": [
{
"api": "softName",
"name": "Enhetsnamn",
"description": "Fullständigt enhetsnamn. Exempelvis 'Vårdcentralen i LillaStaden'. Angivet enhetsnamn används i följebrevet till respondent. Tänk på att använda det namn som respondenten känner till, t.ex. namnet som används i kallelser/kontakter med patient."
}
],
"organisationMetadata": [
]
}
\ No newline at end of file
{
"measurement": "Primärvård 2016",
"selectionCriteria": "Läkarbesök",
"version": "vuxen",
"aspect": "public",
"dn": "c=Sverige",
"shortName": "Sverige",
"structure": {
"country": "Sverige"
},
"dimensions": [
"Helhetsintryck",
"Emotionellt stöd",
"Delaktighet och involvering",
"Respekt och bemötande",
"Kontinuitet och koordinering",
"Information och kunskap",
"Tillgänglighet"
],
"percentagesPositive": [
79,
70,
79,
84,
69,
73,
81
],
"invitees": {
"answered": 79674,
"invited": 186686,
"invitedAdjusted": 185793,
"answeredPercentage": 42.7,
"answeredAdjustedPercentage": 42.9
},
"status": "ok",
"trends": [
-1,
-1,
1,
-1,
-1,
-1,
-1
]
}
\ No newline at end of file
{
"name": "Dövtolk 2015",
"grouping": "Dövtolk",
"period": "2015",
"method": "Postal och digital",
"contract": "Del 1",
"process": "Behovs- och målgruppsanpassad",
"implementor": "icquality",
"timeline": [
{
"endDate": "2015-10-16",
"name": "Avrop till IC Quality"
},
{
"endDate": "2015-10-16",
"name": "Signatur, namn, titel i följebrev till IC Quality"
},
{
"startDate": "2015-10-01",
"endDate": "2015-10-23",
"name": "Sammanställning av mätningsunderlag"
},
{
"startDate": "2015-10-01",
"endDate": "2015-10-31",
"name": "Aktuella vårdkontakter genomförs"
},
{
"endDate": "2015-11-13",
"name": "Uppladdning av vårdkontakter"
},
{
"endDate": "2016-02-01",
"name": "Resultat tillgängligt i Visualiseringsverktyg"
}
],
"selectionCriterias": [
{
"api": "maxAmount",
"name": "Dövtolk",
"include": "Samtliga besök som registrerats på uppdragstyp för dövtolk",
"exclude": "",
"versions": [
{
"name": "Alla",
"questionnaires": [
"Dövtolk v2.0"
],
"comment": "Inga deltagare under 15 år"
}
]
}
],
"suborderSpecific": [
{
"api": "signedBy",
"name": "Vilken signatur skall finnas i följebrev?",
"description": "Namn och titel på personen som skall signera följebrevet till alla enkäter inom region/landsting. Namn och titel anges i formen 'Förnamn Efternamn, Titel'"
}
],
"organisationSpecific": [
{
"api": "managerEmails",
"name": "Lista med epost för aktuella verksamhetschefer",
"multiple": true,
"description": "De tillagda epost-adresserna gällande denna verksamhet kommer att vidarebefodras till enkätleverantören och få tillgång till resultat"
}
],
"organisationInvitation": [
{
"api": "softName",
"name": "Enhetsnamn",
"description": "Fullständigt enhetsnamn. Exempelvis 'Vårdcentralen i LillaStaden'. Angivet enhetsnamn används i följebrevet till respondent. Tänk på att använda det namn som respondenten känner till, t.ex. namnet som används i kallelser/kontakter med patient."
}
],
"organisationMetadata": [
]
}
\ No newline at end of file
{
"measurement": {
"name": "Primärvård läkare höst 2014",
"grouping": "Primärvård läkare",
"period": "2014",
"links": [
{
"name": "Primärvård 2014",
"description": "Information till invåndare om mätning, vilket beskriver metod, urval etc",
"link": "http://joelscms.acme.com/",
"role": ["kontaktperson", "enkätleverantör", "invånare"]
},
{
"name": "Vårdenheter i Primärvård 2014",
"description": "Information till deltagande organisationsenheter om mätning",
"link": "http://joelscms.acme.com/",
"role": ["kontaktperson", "enkätleverantör", "invånare"]
},
{
"name": "Urval Primärvård 2014",
"description": "Information till kontaktpersoner om mätning",
"link": "http://joelscms.acme.com/",
"role": ["kontaktperson", "enkätleverantör"]
},
{
"name": "Fileöverföring Primärvård 2014",
"description": "Information till kontaktpersoner om mätning",
"link": "http://joelscms.acme.com/",
"role": ["kontaktperson", "enkätleverantör"]
},
{
"name": "Deltagande i Primärvård 2014",
"description": "Information till patienter om mätningen",
"link": "http://joelscms.acme.com/",
"role": ["kontaktperson", "enkätleverantör", "invånare"]
}
],
"selectionCriterias": [
{
"name": "Läkarbesök",
"api": "maxAmountDoctor",
"include": "Alla besök till läkare, alla åldrar",
"exclude": "Hembesök, BVC & MVC/BMM-besök",
"comment": "",
"versions": [
{
"name": "Vuxna",
"include": "Över 15 år",
"questionnaire": { "name": "Primärvård läkare v1.0" }
},
{
"name": "Barn",
"include": "Under 15 år",
"description": "Barnversion av enkäten riktad till barnet och målsman, ställd till målsman i utskicket",
"questionnaire": { "name": "Primärvård läkare barn v1.0"}
}
]
},
{
"name": "Sjuksöterskebesök",
"api": "maxAmountNurse",
"include": "Alla besök till sjuksköterskemottagning inom urvalsperioden, alla åldrar",
"exclude": "",
"comment": "",
"optional": true,
"versions": [
{
"name": "Vuxna",
"include": "Över 15 år",
"questionnairePrefix": "Primärvård sjuksköterska"
},
{
"name": "Barn",
"include": "Under 15 år",
"description": "Barnversion av enkäten riktad till barnet och målsman, ställd till målsman i utskicket",
"questionnairePrefix": "Primärvård sjuksköterska barn"
}
]
}
],
"suborderSpecific": [
{
"api": "comments",
"name": "Kommentarer enkätleverantör",
"description": "De tillagda kommentarerna kommer att vidarebefodras till enkätleverantören",
"role": ["admin", "kontaktperson", "enkätleverantör"]
}
],
"organisationSpecific": [
{
"api": "producer",
"name": "Producent",
"description": "T.ex. 'Landstingsdriven', eller det företag som producerar vården t.ex. 'Privata Vårdföretaget AB'"
},
{
"api": "change",
"name": "Förändring sedan föregående mätning",
"description": "Fylls endast i om enhetens namn eller dess organisatoriska tillhörighet/driftsform har ändrats sedan tidigare mätning. Informationen är viktig för att veta om resultaten för enheten skall kunna jämföras med tidigare mätningar eller inte. "
},
{
"api": "alternativeId",
"name": "Registerkod",
"description": "Den kod som används vid registeruttaget t.ex PASIS eller komkod",
"optional": true
},
{
"api": "hsaId",
"name": "HSA-ID",
"optional": true
},
{
"api": "comments",
"name": "Kommentarer enkätleverantör",
"description": "De tillagda kommentarerna kommer att vidarebefodras till enkätleverantören",
"role": ["kontaktperson", "enkätleverantör"]
}
],
"organisationInvitation": [
{
"api": "softName",
"name": "Enhetsnamn",
"description": "Fullständigt enhetsnamn. Exempelvis 'Vårdcentralen i Lilla Staden'. Angivet enhetsnamn används i följebrevet till respondent. Tänk på att använda det namn som respondenten känner till, t.ex. namnet som används i era kallelser/kontakter med patient."
},
{
"api": "timeSelection",
"type": "timeline",
"name": "Datum för urval",
"description": "Urvalsperioden är vecka 36-39 alternativt september 2014. Ange den urvalsperiod som gäller för landstinget/regionen."
},
{
"api": "timeNameDelivery",
"type": "timeline",
"name": "Datum för namnleverans",
"description": "Datum för leverans av namn. Leverans bör ske i så snar anslutning till urvalsperioden som möjlig"
},
{
"api": "signedBy",
"name": "Signatur",
"description": "Namn och titel på personen som skall signera följebrevet. Namn och titel anges i formen 'Förnamn Efternamn, Titel'"
}
],
"organisationMetadata": [
{
"api": "producer",
"name": "Producent",
"description": "T.ex. 'Landstingsdriven', eller det företag som producerar vården t.ex. 'Privata Vårdföretaget AB'"
}
],
"timeline": [
{
"startDate": "2015-01-01",
"name": "Mätning initieras",
"roles": ["admin, kontaktperson"]
},
{
"startDate": "2015-02-01",
"endDate": "2015-03-01",
"name": "Period för kontaktpersoner avrop",
"roles": ["admin, kontaktperson"]
},
{
"startDate": "2015-04-01",
"name": "Enkätleverantör kan hämta mätkontrakt",
"roles": ["admin, kontaktperson", "enkätleverantör"]
},
{
"startDate": "2015-05.01",
"endDate": "2015-06-01",
"name": "Period för enkätens genomförande",
"roles": ["admin, kontaktperson", "enkätleverantör"]
},
{
"startDate": "2015-07-01",
"name": "Mätning publiceras",
"roles": ["admin, kontaktperson"]
}
]
},
"questionnaires": [
{
"selection": "Läkarbesök",
"version": "vuxna",
"name": "Primärvård läkare VGR v1.0",
"questions": [ "questionreferans(ObjectId) så detta hämtas med extraqueries när man hämtar ut den" ]
},
{
"selection": "Läkarbesök",
"version": "barn",
"name": "Primärvård läkare barn VGR v1.0",
"questions": [ "questionreferans(ObjectId) så detta hämtas med extraqueries när man hämtar ut den" ]
},
{
"selection": "Läkarbesök",
"version": "vuxna",
"name": "Primärvård läkare VGR Sahlgrenska v1.0",
"dn": "dnfördenorgenhetsomformuläretgälleromintednangesärdetettbaseform)",
"questions": [ "questionreferans(ObjectId)sådettahämtasmedextraqueriesnärmanhämtarutden"]
}
],
"suborders": [
{
"measurementName": "Primärvård läkare höst 2014",
"grouping": "Primärvård läkare",
"period": "2014",
"dn": "ou=Närhälsan,o=Västra Götalandsregionen,l=Västra Götalands län,c=SE",
"created": "2015-01-01",
"creatorEmail": "någon@vgr.se",
"creatorHsaId": "SE2321000131-U0",
"specific": {
"comments": ["Vi var inte med förra året", "Privatiserades 2014"]
},
"organisations": [
{
"dn": "ou=Närhälsan Sörhaga vårdcentral,ou=Område V6,ou=Närhälsan,o=Västra Götalandsregionen,l=Västra Götalands län,c=SE",
"specific": {
"hsaId": "SE2321000131-E000000000433",
"alternateId": "12345",
"managerEmails": ["john@doe.com"],
"change": ""
},
"invitation": {
"softName": "Närhälsan Sörhaga vårdcentral",
"signedBy": "John Doe, överläkare",
"timeSelection": {
"startDate": "2015-05-01",
"endDate": "3015-06-01"
},
"timeNameDelivery": {
"endDate": "2015-07-01"